Algemene voorwaarden kaartverkoop


1: Toepasselijkheid

· 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze als verkoper van tickets optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig medewerker van Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze schriftelijk zijn bevestigd.

· 1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze expliciet is aanvaard.

· 1.3 Onze privacy verklaring is van toepassing. 


2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

· 2.1 Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze: de naam van de stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

· 2.2 E-Ticket of Ticket: het toegangsbewijs voor een voorstelling.

· 2.3 Koper: de persoon die met Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van de voorstellingen.

· 2.4 Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze van de door de koper geplaatste order welke door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

· 2.5 Servicekosten:  de kosten van de payment processor (Mollie).


3: Plaatsing van bestellingen

· 3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper in de webshop van Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag is verwerkt.

· 3.2 Een bestelling is definitief nadat Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd.


4: Prijzen

· 4.1 De door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen.

· 4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro's.

· 4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze behoudt zich het recht voor om prijzen voor zijn voorstellingen zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.

· 4.4 Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs d.m.v. bijvoorbeeld kortingscodes.

· 4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verzilverd.

· 4.6 Kortingscodes zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.


5: Betaling

· 5.1 Betaling dient te worden verricht via Mollie (o.a. iDEAL, etc) middels de webshop van Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze of, in afwijking daarvan, op een door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze nader aan te geven wijze.

· 5.2 Bij betaling via Mollie worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.

· 5.3 Betalingen via alle door Mollie aangeboden betaalmogelijkheden worden namens Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze gedebiteerd door Mollie.

· 5.4 Alle betalingen worden in euro's geïncasseerd.


6: (Af)levering tickets

· 6.1 Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze verzendt via onze webshop de e-tickets per e-mail.

· 6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen aan te schaffen voor aanvang van de voorstelling door de koper aan de bar van ‘t Perron. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.


7: Retourneren en annuleren

· 7.1 Indien een voorstelling door de organisator wordt afgelast, biedt Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief servicekosten Mollie (deze kosten bedragen €0,50 per bestelling via de webshop).

· 7.2 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.

· 7.3 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen tot 24 uur voor de voorstelling worden geretourneerd. U krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug exclusief servicekosten Mollie (€ 0,50 per bestelling via de webshop).


8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

· 8.1 In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij theatervoorstellingen, kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.

· 8.2 De koper van een door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door de koper te bezoeken voorstelling alsmede door het bevoegde gezag gegeven.

· 8.3 Voor een weigering door organisatoren van een voorstelling of een openbaar gezag om koper van een door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze geleverd ticket toe te laten tot een voorstelling vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze niet aansprakelijk zijn.

· 8.4 De koper van een ticket bezoekt een voorstelling op eigen risico. Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het voorstelling of het bijwonen daarvan.

· 8.5 De door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het voorstelling, waarvoor de tickets zijn uitgegeven, gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.

· 8.6 Koper van een door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het voorstelling of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze rust geen verplichting of aansprakelijkheid tot het dienaangaande nader informeren van koper.

· 8.7 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van de voorstellingen.

· 8.8 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de voorstellingen zijn plaatsen in te nemen. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de locatie niet meer mogelijk, mits anders ter plaatse overeengekomen met de dienstdoende beheerder. Er vindt geen restitutie plaats indien de koper de voorstelling hierom niet bij kan wonen.

· 8.9 De door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.

· 8.9 Annuleren van uw bestelling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Zie punt 7 voor meer informatie.

· 8.10 Het is niet toegestaan de door Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze geleverde toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.

· 8.11 Indien wordt gehandeld in strijd met bovengenoemde voorwaarden is Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot de voorstelling worden ontzegd, zonder recht op restitutie noch schadevergoeding.

· 8.12 In het geval van een voorstelling met vaste zitplaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan identificeren als rechthebbende toegang tot de voorstelling.


9: Toepasselijk recht

· 9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.